• Błyskawiczna wysyłka!
 • Gwarancja najwyższej jakości!
 • Fachowe doradztwo!

REGULAMIN SKLEPU WWW.SZYBY24.PL

§1 Słownik pojęć

 1. Sprzedawca, Administrator danych – AUTOSZYBY, HAKI, AMORTYZATORY. z siedzibą w Chruszczewie, ul. Świerkowa 12, 06-400 Ciechanów, NIP: 5661590633, Regon: 130365399, nr tel. 787-787-057, adres e-mail: biuro@szyby24.pl
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną szyby24.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.
 3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
 4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu Cywilnego).
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 6. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności szyby samochodowe i chemia montażowa. Pod pojęciem Towaru należy także rozumieć Towar wraz z usługą montażu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu, obowiązujące na terenie Polski.
 2. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
 4. Ceny uwidocznione obok Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 5. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

§3 Jakość Towarów

 1. Szyby samochodowe sprzedawane przez Sklep pochodzą z bieżącej produkcji i są szybami pełnowartościowymi, dystrybuowanymi bezpośrednio przez producentów i posiadającymi pełną gwarancję producentów.
 2. Ze względu na komfort i zadowolenie Kupujących, Sklep sprzedaje szyby fabrycznie nowe.
 3. Informacja wskazana w § 3 ust. 2 Regulaminu nie dotyczy wyraźnie opisanych szyb.
 4. Sprzedający zapewnia, iż stosownie do obowiązujących przepisów prawa, obowiązany jest do zapewnienia zgodności Towarów z umową. Obowiązek powyższy oznacza konieczność dostarczenia Towarów bez wad fizycznych oraz prawnych. Przez wadę Towaru rozumie się niezgodność Towaru z umową, a w szczególności:
  1. brak właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę albo wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego jej przeznaczenia;
  4. wydanie Towaru w stanie niezupełnym;
  5. jeżeli Towar został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony, a czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

§4 Składanie Zamówień

 1. Sprzedawca umożliwia kontakt oraz składanie Zamówień w następujący sposób:
  • za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz;
  • przez telefon na numer: 787-787-057;
  • pocztą elektroniczną (e-mail na adres: biuro@szyby24.pl).
 2. Koszt połączeń telefonicznych jest zgodny z posiadaną przez Kupującego taryfą.
 3. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 4. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje:
  1. automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia (w przypadku złożenia Zamówienia za pomocą serwisu Sklepu internetowego) oraz informacjami dotyczącymi praw i obowiązków Kupujących;
  2. w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia Zamówienia – informację poprzez e-mail lub telefonicznie, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, o której mowa w § 4 ust. 4 lit. a) Regulaminu, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod podany w tej informacji numer telefonu lub kontakt za pomocą poczty e-mail, w celu skorygowania niezgodności.
 6. Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.
 7. W związku z faktem, iż wszelkie dokumenty przesyłane do Klienta podczas realizacji Zamówienia zapisywane są w formacie PDF, Kupujący w celu dokonania Zakupów w Sklepie Sprzedawcy powinien posiadać komputer z dostępem do internetu oraz program umożliwiający przeglądanie plików zapisanych w formacie PDF.
 8. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej (plik PDF): potwierdzenia złożenia Zamówienia, niniejszego Regulaminu oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§5 Koszt dostawy

 1. Sprzedawca realizuje wysyłkę Towaru na terenie kraju i poza granicami Polski.
 2. Koszt dostawy Towaru na terenie kraju i poza granicami Polski (koszty przesyłki) pokrywa Kupujący.
 3. W przypadku wyboru opcji odbiór osobisty, Kupujący nie pokrywa żądnych kosztów związanych z wydaniem Towaru.

§6 Warunki płatności

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
  1. gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej (za pobraniem);
  2. gotówką do rąk pracownika Działu Obsługi Klienta Detalicznego (odbiór osobisty);
  3. rzelewem elektronicznym – za pośrednictwem PayU.
  4. przelewem elektronicznym – za pośrednictwem Przelewy24.
  5. kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)- za pośrednictwem SIX Payment Services (Europe) S.A. z siedzibą w Luksemburgu, L-5365 Munsbach, 10, rue Gabriel Lippmann;
  6. za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu, L-2449;
 2. Terminy płatności:
  1. w przypadku płatności za pobraniem – w dniu dostarczenia Towaru;
  2. w przypadku płatności kartą płatniczą, przelewem elektronicznym bądź za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayPal – bezpośrednio po złożeniu Zamówienia;

§7 Realizacja Zamówień

 1. Kupujący obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia.
 2. W trakcie realizacji Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu Zamówienia.
 3. Status realizacji Zamówienia Kupujący może w każdej chwili sprawdzić na stronie głównej Sklepu.
 4. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem firm spedycyjnych/kurierskich.
 5. Przesyłki dostarczane są w godzinach od 7.00 do 17.00, w terminie 2-3 dni od daty zawarcia umowy. Termin ten może ulec wydłużeniu, nie więcej jednak niż do 30 dni, jeżeli zamówiony Towar sprowadzany jest z magazynu zagranicznego, o czym Kupujący zostanie poinformowany.
 6. Dokument sprzedaży Kupujący otrzymuje w formie drukowanej. Dokument każdorazowo wysyłany jest wraz z Towarem.

§8 Sprawdzenie przesyłki przez Kupującego

 1. Klient w momencie odbioru przesyłki z zamówionym Towarem sprawdza, czy przesyłka nosi ślady uszkodzenia oraz czy przesłany Towar nie jest uszkodzony:
  1. jeżeli odebrana przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia lub zamówiony Towar jest uszkodzony, w celu ustalenia czy szkoda powstała podczas transportu, czy została spowodowana przez Klienta po odbiorze towaru, zaleca się sporządzenie z udziałem przewoźnika (kuriera lub spedytora) protokołu uszkodzenia przesyłki, który jest dowodem uprawdopodabniającym, iż szkoda powstała podczas przewozu;
  2. bardzo ważne jest, aby prawidłowo opisać w tym protokole stan opakowania i otrzymanego Towaru oraz zamieścić wszelkie informacje, które pomogą wykluczyć udział Klienta w spowodowaniu szkody. Prawidłowe sporządzenie w/w raportu znacznie przyspieszy ustalenie, w którym momencie powstała szkoda.
  3. w przypadku braku mozliwości lub wątpliwości co do oceny uszkodzenia, problemów z odbiorem przesyłki, prosimy o kontakt pod numerem 603-225-212.
 2. W protokole szkody transportowej daty odbioru przesyłki, zgłoszenia szkody oraz spisania raportu powinny być takie same. Prawidłowo sporządzony protokół szkody, znacznie usprawni ustalenie momentu powstania szkody oraz złożenie reklamacji w firmie spedycyjnej/kurierskiej, a tym samym w przypadku uznania reklamacji, przyspieszy wysyłkę nowego towaru do Klienta lub zwrot należności. Po spisaniu raportu szkody należy niezwłocznie skontaktować się z Działem Reklamacji i Interwencji pod adresem: reklamacje@szyby24.pl
 3. Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim wypadku bardzo ważne jest, aby niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę pod adresem: reklamacje@szyby24.pl lub telefonicznie 603-225-212.
 4. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca zaleca spisanie danych osobowych pracownika firmy kurierskiej (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji:
  1. kontakt z DOK: info@szyby24.pl.
  2. kontakt z Działem Reklamacji i Interwencji: reklamacje@szyby24.pl.
  3. telefonicznie pod numerem 603-225-212.
 5. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie transportu do momentu ich wydania Klientowi, ponosi Sprzedający.

§9 Odstąpienie od umowy ("zwrot" Towaru)

 1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru, tj. od dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Konsumenta lub:
  1. w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;
  2. w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące dostarczenie Towarów partiami lub w częściach, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub części.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłany jest Kupującemu za pośrednictwem wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji.
 3. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to w odniesieniu:
  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1;
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  6. dostarczania prasy;
  7. usług w zakresie gier hazardowych.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, iż sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 5. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Konsumenta.
 6. Wszystkie dokonane przez Kupującego będącego Konsumentem płatności, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Płatności, o których mowa w ust. 6 powyżej, zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 9. Kupujący będący Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w §9 ust. 1 niniejszego Regulaminu, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§10 Rękojmia i gwarancja - warunki reklamacji

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi i niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy (Dział Interwencji i Reklamacji) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@szyby24.pl
 2. Składającemu reklamację zalecamy podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży, bądź jego kserokopii.
 3. Regulamin ten dotyczy jedynie odpowiedzialności z tytułu rękojmi (oraz gwarancji, jeśli gwarancja jakości została udzielona) za wady fizyczne sprzedanego towaru w ramach umowy sprzedaży lub umowy dostawy zawartej pomiędzy przedsiębiorcami.
 4. SZYBY24.PL ponosi odpowiedzialność względem nabywcy za wady fizyczne towaru, wyłącznie jeśli towar ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na jego przeznaczenie, przez co należy rozumieć następujące uszkodzenia - delaminacja, zniekształcenie optyczne, przebarwienia oraz wady wynikające ze złego profilu szyby, jak również w sytuacji, gdy towar został wydany kupującemu w stanie niezupełnym, o ile wady te nie były kupującemu znane w chwili dokonywania zakupu towaru i o ile zostały one zgłoszone przed montażem.
 5. Wszelkie reklamacje towaru zakupionego w SZYBY24.PL mogą być składane wyłącznie w postaci wypełnionego formularza reklamacyjnego dostarczonego przez SZYBY24.PL, który jest ponadto dostępny w siedzibie SZYBY24.PL oraz umieszczony na stronie https://szyby24.pl/pl/content/18-reklamacje formularz należy wypełnić czytelnie i dostarczyć do Działu reklamacji SZYBY24.PL (osobiście, e-mailem na adres reklamacje@szyby24.pl, kurierem, pocztą). Nieczytelne bądź niekompletnie lub błędnie wypełnione formularze reklamacyjne nie będą rozpatrywane i nie wywołują one żadnych skutków prawnych.
 6. Wady Kupujący obowiązany jest zgłosić przed montażem maksymalnie w ciągu miesiąca od wykrycia jednak nie później niż w ciągu 12 miesięcy od daty dostarczenia towaru Klientowi.
 7. SZYBY24.PL może przyjąć reklamację towaru już zamontowanego, jednakże w takich przypadkach SZYBY24.PL zastrzega sobie prawo wystąpienia do Kupującego o dołączenie do złożonej reklamacji opinii rzeczoznawcy. Do reklamacji towaru po dokonaniu montażu stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu. Koszty związane z wymontowaniem i ponownym zamontowaniem towaru ponoszone są przez SZYBY24.PL i Klienta na zasadach określonych w ust. 6.
 8. Koszty postępowania reklamacyjnego, obejmujące wyłącznie koszty transportu reklamowanego towaru, koszty jego demontażu i ponownego montażu oraz koszty ewentualnych ekspertyz (koszt ekspertyzy nie może przekroczyć limitu 400zł, chyba że SZYBY24.PL wyrazi uprzednio na piśmie zgodę na przeprowadzenie droższej ekspertyzy), ponoszą:
  1. w przypadku uznania reklamacji za zasadną – SZYBY24.PL.
  2. w przypadku nie uznania reklamacji (bezzasadna lub spóźniona reklamacja) – Klient.
  3. SZYBY24.PL nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Klienta w związku z wadami towaru i wszczęciem procedury reklamacyjnej zakupionego towaru.
 9. W przypadku nieuznania reklamacji, Klient jest zobowiązany odebrać towar z magazynu SZYBY24.PL na własny koszt, w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o nieuznaniu reklamacji. Po upływie 14 dni SZYBY24.PL ma prawo, według własnego wyboru:
  1. naliczać opłatę magazynową w wysokości 2 % wartości towaru za każdy dzień przechowywania towaru w magazynie,
  2. przesłać towar przesyłką kurierską na adres Klienta, na koszt i ryzyko Klienta, na co Klient niniejszym wyraża zgodę,
  3. dokonać zniszczenia towaru potwierdzonego wewnętrznym protokołem.
 10. Aby reklamacja mogła zostać rozpatrzona każdy zwracany towar musi być opisany (oryginał protokołu reklamacyjnego musi zostać dołączony do zwracanego towaru): Wraz z szybą musi zostać dostarczona także kopia paragonu/faktury/dokumentu WZ zakupionego towaru.
 11. W przypadku przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jak i w przypadku odmowy rozpatrzenia reklamacji z powodów formalnych, odbiorca zostanie o tym powiadomiony pisemnie, (przy czym pojęcie to obejmuje również fax, mail,) w ciągu 7 dni od daty złożenia reklamacji.
 12. Dział Handlowy SZYBY24.PL w ciągu 14 dni od wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania złożonej reklamacji zostanie w tym okresie wystawiony odpowiedni dokument księgowy (patrz pkt. 12); w przypadku odrzucenia reklamacji Dział Handlowy SZYBY24.PL przekaże poinformuje na piśmie, (przy czym pojęcie to obejmuje również mail) o powodach nieuznania reklamacji. SZYBY24.PL zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu na rozpatrzenie reklamacji, jeśli z przyczyn od niego niezależnych zachowanie terminu 14-dniowego nie jest możliwe, w szczególności w przypadku powstania konieczności skorzystania z opinii niezależnego rzeczoznawcy, bądź otrzymania informacji od producenta. W takich przypadkach Klient zostanie o tym poinformowany drogą pisemną.
 13. W przypadku uznania zgłoszenia reklamacyjnego za zasadne, SZYBY24.PL zgodnie z żądaniem Klienta zawartym w zgłoszeniu reklamacyjnym:
  1. wystawi dokument korygujący na zwrot towaru,
  2. dokona obniżenia jego ceny poprzez wystawienie faktury korygującej in minus.

§11 Uszkodzenia towaru powstałe w transporcie. Braki ilościowe.

Uszkodzenia towaru takie jak stłuczenia, zadrapania, pęknięcia itp. powstałe w trakcie transportu towaru do Klienta, jak również braki ilościowe towaru nie są objęte rękojmią za wady fizyczne rzeczy ani gwarancją i należy je zgłosić w następujący sposób:

 1. Uszkodzenia powstałe w transporcie, najpóźniej w chwili odbioru dostawy, nanosząc odpowiednie adnotacje na liście przewozowym lub dołączonym do niego protokole oraz przesyłając wypełnione dokumenty do Biura Obsługi Klienta SZYBY24.PL w ciągu 24 godzin(1 dzień roboczy) od otrzymania dostawy.
 2. Braki ilościowe, które nie są wynikiem uszkodzenia w transporcie, powinny zostać zgłoszone na formularzu reklamacyjnym dostarczonym przez SZYBY24.PL nie później niż w ciągu 24 godzin(1 dzień roboczy) od otrzymania dostawy.
 3. W przypadku reklamacji towaru wynikłej z uszkodzenia towaru, SZYBY24.PL wymaga umieszczenia na liście przewozowym, bądź protokole przewoźnika dołączonym do listu przewozowego, informacji o wszystkich ewentualnych uszkodzeniach opakowania, np. rys, przecięć lub rozdarć folii, bądź zagnieceń w profilu zabezpieczającym szybę, lub zgnieceń kartonu. Brak informacji o stanie opakowania może stanowić powód do odrzucenia reklamacji przez SZYBY24.PL.
 4. Przewoźnik działający w imieniu SZYBY24.PL ma prawo odmówić przyjęcia do przewozu zwracanej szyby, jeśli stan i jakość opakowania nie zabezpieczają szyby w odpowiedni sposób do transportu – opakowanie szyby jest naruszone, otwarte, krawędzie szyby nie są zabezpieczone profilem z gąbki, a folia zabezpieczająca szybę jest luźna. W takich przypadkach przewoźnik ma obowiązek nanieść uwagi w list przewozowy, uzasadniając tym samym odmowę przyjęcia towaru do transportu.
 5. W momencie odbioru towaru przez firmę kurierską Klient zobowiązany jest do umieszczenia na liście przewozowym adnotacji odnośnie zwracanego towaru. Adnotacja musi zawierać informację o ilości oddawanych sztuk oraz stanie towaru (np.”szyba pełnowartościowa nie uszkodzona”) List przewozowy jest dokumentem potwierdzającym nadanie przesyłki w przypadku niedotarcia przesyłki zwrotnej do SZYBY24.PL jedyną podstawą do dochodzenia roszczeń z tego tytułu

§12 Ubezpieczenie przesyłki.

 1. Każda przesyłka jest ubezpieczona.
 2. Ubezpieczenie obowiązuje jedynie do momentu poświadczenia odebrania przesyłki. Podpisanie listu przewozowego jest poświadczeniem przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń.

§13 Ochrona danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przede wszystkim w celu realizacji i obsługi Zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Kupującego.
 3. Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą Zamówienia, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
 5. Odbiorcami danych Kupującego mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.
 6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

§14 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin sklepu”.
 4. Platforma ODR - Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Szybkie menu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną